Nieuw afvaltariefsysteem in 2025

21 nov 2023
Vanaf 1 januari 2025 wil de gemeente Coevorden een eerlijk systeem introduceren waarbij inwoners betalen per keer dat zij restafval wegbrengen. Dit systeem heeft als doel de hoeveelheid restafval te verminderen en de kosten voor afvalverwerking betaalbaar te houden. In december neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de invoering van dit systeem. De kosten voor het ophalen en verwerken van afval gaan stijgen vanaf 2025. Hierdoor zou de afvalstoffenheffing flink kunnen toenemen. Met het nieuwe tariefsysteem voor restafval probeert de gemeente deze stijging tegen te gaan.
Het tarief op restafval dient ook als een stimulans om afval beter te scheiden en zo minder restafval over te houden. Dit is niet alleen financieel voordelig, maar ook goed voor het milieu. Meer dan de helft van alle Nederlandse gemeenten hanteert al een vergelijkbaar systeem. Uit ervaring blijkt dat dit op korte termijn kan leiden tot aanzienlijk minder huishoudelijk restafval.
In de gemeente Coevorden betaalt men per keer dat de restafvalcontainer wordt geleegd of een afvalzak in de ondergrondse restafvalcontainer wordt gegooid. Voor andere soorten afval, zoals GFT, PMD, glas en textiel, betaalt men niet per keer. Deze kosten zijn al meegenomen in het vaste tarief van de
afvalstoffenheffing.
Voor kwetsbare groepen zijn er speciale regelingen. Zo kunnen minima nog steeds in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor gezinnen met luiers
plaatst de gemeente speciale luiercontainers in de wijk. Zij kunnen hier gratis gebruik van maken. Huishoudens met medisch afval krijgen een aantal gratis
ledigingen/inworpen per jaar.
Naast het nieuwe tariefsysteem voor restafval, zet de gemeente Coevorden zich ook in voor een verbeterde afvalinzameling in de binnenstad en bij
hoogbouwcomplexen. Daarnaast blijft de inzameling van grof huishoudelijk afval, glas, textiel en oud papier in de hele gemeente vooralsnog ongewijzigd
Terug

692462 bezoekers (1141689 hits) sinds 13-4-2011
Powered by webXpress